Ubytovací řád

 

UBYTOVACÍ ŘÁD chalupy „U domkáře“

 

1) Po příchodu do Předmětu nájmu si Nájemce vyzvedne klíče ze schránky dle pokynů k provozu objektu. Ubytování probíhá bez přítomnosti Pronajímatele, neurčí-li Pronajímatel jinak. Veškeré bezpečnostní pokyny a návody k provozu a používání vybavení Předmětu nájmu jsou umístěny na webových stránkách www.relaxcottage.cz.


2) Ubytování je možné nejdříve od 16:00 v den příjezdu. Odjezd z ubytování do 10:00 hodin. Uvedené doby příjezdu a odjezdu mohou být změněny jen po předchozí domluvě s Pronajímatelem.


3) Cenu za pobyt platí Nájemce před příjezdem převodem na účet Pronajímatele.


4) Ve všech vnitřních prostorech Předmětu nájmu platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení si Pronajímatel vyhrazuje právo na pokutu ve výši 5 000,- Kč. V případě zjištění porušení tohoto zákazu si Pronajímatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení smlouvy bez jakékoliv náhrady či kompenzace. Prostor vyhrazen pro kuřáky je venkovní část pozemku.


5) Není dovoleno přemisťování zařízení nebo nábytku bez souhlasu Pronajímatele a jakékoliv zásahy do elektrické sítě a jiných částí Předmětu nájmu.


6) Z bezpečnostních důvodů může Nájemce používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.),
dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy a jiné.


7) Nájemce a hosté budou udržovat čistotu v Předmětu nájmu i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení. V případě znečištěného oděvu či obuvi je Nájemce povinen se před vstupem do Předmětu nájmu převléct či přezout. V případě znečištění Předmětu nájmu nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek až ve výši 5 000,- Kč za ztížený úklid.


9) Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v Předmětu nájmu a ostatních prostorách, rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou újmu způsobenou dítětem či dítěti.


10) Pronajímatel neručí za věci vnesené Nájemcem do Předmětu nájmu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).


11) Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni po předchozí dohodě s Pronajímatelem a zaplacení poplatku, a to pouze za předpokladu, že během pobytu neobtěžují ubytované hosty, neničí a neznečišťují zařízení objektu a okolí. V případě zjištění porušení tohoto zákazu si Pronajímatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení smlouvy bez jakékoliv náhrady či kompenzace. Zvířata není možné nechávat v objektu samotné!

12) V době od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté povinni dodržovat noční klid, a to zejména ve venkovních prostorách objektu.


13) Při odchodu z pokoje nebo Předmětu nájmu Nájemce uzavře okna, vodovodní kohoutky, zhasne světla a vypne všechny elektrické spotřebiče. Rovněž se bude chovat tak, aby nemohlo dojít ke vzniku jakékoliv škody na Předmětu nájmu.


14) Pronajímatel neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků.


15) Komunální odpad je nutno ukládat do nádob k tomuto účelu určených. Hosté jsou povinní třídit odpad a do kompostu vynášet bioodpad.


16) Škody způsobené na majetku Předmětu nájmu či jiného vybavení je Nájemce povinen ihned ohlásit na telefonu + 420 770 320 202 a uhradit v plné výši. Za pronajatý Předmět nájmu
odpovídá Nájemce v plné výši během celé délky pobytu. V případě skupiny osoba je zodpovědná osoba Nájemce.


17) Při ukončení pobytu Nájemce odevzdá klíče zpět do schránky – při ztrátě klíčů bude požadována úhrada ve výši 1.000,- Kč. V případě, že Nájemce ve stanovenou dobu Předmět
nájmu nepředá a není přítomen, vyhrazuje si Pronajímatel právo věci Nájemce vyklidit za přítomnosti dvou zástupců a uschovat, aby mohl být Předmět nájmu k dispozici pro další
rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu. Úschovu předmětů zajistí Pronajímatel pouze v délce 1 měsíce, když po uplynutí této doby budou věci zničeny.


18) Nájemce je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má Pronajímatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit, a to i před uplynutím sjednané doby pobytu.


19) Pronajímatel si vyhrazuje právo vstupu na pozemek za účelem kontroly majetku, sekání trávy a jiných činností.


20) V Předmětu nájmu nesmí přespávat osoby, které nebyly ohlášeny. Kontrolu provádí Pronajímatel nebo jeho zástupce. Nájemce bere na vědomí, že při zjištění porušení této
povinnosti bude vzniká Pronajímateli právo na úhradu sankce ve výši 5.000,-Kč, kterou je povinen uhradit Nájemce bezodkladně a pobyt Nájemce, resp. smlouva může být ze strany Pronajímatele okamžitě a bez náhrady ukončena.


21) Rozdělávat otevřený oheň je povoleno pouze na místě k tomu určeném (v případě dlouhodobého sucha je rozdělávání ohně zakázáno, bude upřesněno v den nástupu). Oheň v
krbových kamnech může obsluhovat pouze dospělá osoba a nesmí být opuštěn Předmět nájmu, pokud je rozdělán oheň.


22) Je zakázáno v Předmětu nájmu a jeho bezprostředního okolí umývat auta a jiné dopravní prostředky.

23) Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku a zdraví Nájemce či hostů, a to rovněž způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem
sněhu ze střechy.


24) V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě Pronajímatel neodpovídá.


25) Při používání bazénu, sauny, sudu a dalších zařízení Předmětu nájmu dbejte na bezpečnost. Malé děti nenechávejte bez dozoru. Za případné úrazy je odpovědný Nájemce. Při používání bazénu platí zákaz kouření. Do bazénu je dále zakázáno skákat, nosit skleněné věci a při nízké hladině vody je potřeba tuto skutečnost bezodkladně sdělit Pronajímateli.


26) Porušováním tohoto ubytovacího řádu se Nájemce vystavuje riziku předčasného ukončení pobytu bez náhrady, k čemuž je Pronajímatel oprávněn.


27) Nájemce musí mít k dispozici v době pobytu nabitý telefon pro případ potřeby.

 

Ubytovací řád si můžete stáhnout zde: ubytovaci-rad-chalupa-u-domkare.pdf

 

Zarezervujte si termín

Zpět Relax Cottage